Shrinking Pen (T-240) by Tenyo Magic - Trick

Murphy's Magic