Biting coin (2 Euro -internal w/extra piece)(E0044) from Tango

Murphy's Magic